Vind hier de juiste hulp!
Klik en vind....
☏ 
Vind hier de juiste hulp!

Indicatie en financiering

Respijtzorg is onbetaald of in betaalde vorm.

Als er wel kosten aan verbonden zijn, moet u een indicatie aanvragen en kunt u de respijtzorg mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wlz. In dat geval kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2015 bieden. Bekijk het Vergoedingen 2018 overzicht.
  • vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

zorg in natura (de zorgaanbieder stuurt de rekening naar de gemeente of persoonsgebonden budget (zelf samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de administratie verzorgen).

Via deze link krijgt u een grafische weergave van mogelijke financiële vergoedingen.

Naast de vergoeding vanuit WMO, Wlz, zorgverzekering, Jeugdwet en persoongebonden budget moet u een eigen bijdrage betalen.

Zie deze link voor het berekenen van een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

 

Voor informele zorg (algemene voorzieningen) hoeft men niet geïndiceerd te worden. Hier zijn niet of nauwelijks kosten aan verbonden.

In het WIJ team in uw wijk kunt u nadere informatie opvragen bij de zorgconsulent of de mantelzorgondersteuner. Klik hier voor de WIJ adressen.